Kdo se věnuje ochraně před padělky a nelegálními přípravky v České republice?

Systém kontroly je v ČR založen na spolupráci více státních kontrolních subjektů. 

Celní správa ČR

 • provádí pátrání se zaměřením na odhalování případů, kdy byly porušeny celní a daňové předpisy v souvislosti s dovozem, vývozem nebo tranzitem zboží.
 • plní významné úkoly v oblasti ochrany duševního vlastnictví. V rámci kontrol dochází k zabavení velkého množství nedovolených napodobenin a padělků.
 • v oblasti ochrany spotřebitele zajišťuje kontrolu obecné bezpečnosti výrobků. Celní orgány se u výrobků navržených k propuštění do režimu volného oběhu zaměřují především na to, zda výrobek nebo série výrobků nevykazuje znaky, které by mohly představovat vážné a bezprostřední ohrožení zdraví spotřebitele. Jedná se např. o hračky, léčiva, potraviny a podobné výrobky, které musejí být doprovázeny dokladem potvrzujícím jejich bezpečnost.

Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky

 • vyhledává, odhaluje a vyšetřuje trestnou činnost na úseku nedovolené výroby a obchodu s omamnými a psychotropními látkami a jedy, zejména v jejích organizovaných a mezinárodních formách. Cílem našeho snažení je snižování nabídky nelegálních drog v České republice a prosazování práva v této oblasti.
 • podílí se na tvorbě a realizaci národní strategie protidrogové politiky a v preventivní oblasti vytváří projekty zaměřené na vzdělávání odborné veřejnosti a nespecifickou primární prevenci.
 • v souvislosti s přijetím zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, přijala opatření, která jsou z věcného hlediska nezbytná k zajištění omezení dostupnosti látek s dopingovým účinkem a to především trestněprávní postih některých společensky nebezpečných jednání týkající se nakládání s některými látkami s dopingovým účinkem

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

 • aktivně monitoruje a řeší případy výskytu padělků a nelegálních přípravků v legálním distribučním řetězci i na černém trhu (vyhledávání nelegálních nabídek na Internetu, řešení podnětů vlastních i obdržených),
 • kontroluje u provozovatelů a u dalších osob zacházejících s léčivy dodržování zákona o léčivech,
 • vyhledává a postihuje protiprávní jednání u subjektů, které nejsou oprávněné k zacházení s léčivy ve smyslu § 5 zákona o léčivech,
 • projednává v prvním stupni v oblasti humánních léčiv správní delikty a provádí opatření při porušení povinností stanovených zákonem o léčivech,
 • v rámci inspekční činnosti je oprávněn odebírat vzorky léčivých přípravků a podrobit tyto vzorky laboratorním zkouškám (namátková laboratorní kontrola léčiv).
 • ve spolupráci s Celní správou ČR provádí kontroly na tržištích.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI)

 • SZPI dohlíží na to, aby výrobci, dovozci a prodejci potravin dodávali na stůl spotřebitele bezpečné potraviny odpovídající jakosti, které jsou pravdivě a srozumitelně označené tak, aby nedocházelo ke klamání spotřebitele. SZPI kontroluje fyzické a právnické osoby, které na trh uvádějí potraviny, suroviny, zemědělské a tabákové výrobky
 • laboratoře SZPI zajišťují na vysoké profesionální úrovni laboratorní analýzy zaměřené na kontrolu chemických, fyzikálních a molekulárně-biochemických a smyslových požadavků předepsaných pro potraviny
 • mezi potraviny spadají i doplňky stravy, SZPI je kontroluje na základě analýzy rizika, a to z hlediska kvality, označování i bezpečnosti, tyto kontroly se zaměřují na všechna prodejní místa včetně internetu, SZPI také reaguje na podněty veřejnosti týkající se doplňků stravy
 • SZPI tvrdě postihuje výrobce či prodejce, kteří distribuují doplňky stravy, u nichž byla laboratorně potvrzena přítomnost farmakologicky účinných látek, které se mohou používat pouze k výrobě léků na lékařský předpis (např. anabolické steroidy v doplňcích stravy pro sportovce nebo sildenafil v doplňcích na podporu erekce) nebo, které dosud neprošly klinickým testováním a nejsou používány ani farmaceutickými firmami 

Nahoru

 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.