Situace v České republice

V oblasti padělání léků je situace v ČR, v porovnání s jinými státy EU, zatím poněkud klidnější.

Padělky léků a nelegální přípravky se zatím objevují výhradně v nelegální distribuční síti, zejména na internetu.
V ČR nejsou zatím etablováni ani tzv. „brokers“, tj. obchodníci, kteří léky nikdy fyzicky nevlastní a obchod zprostředkovávají především elektronicky. Nicméně vzhledem k existenci jednotného evropského trhu a globalizaci nelze nebezpečí dalšího pronikání padělků a nelegálních přípravků na český trh podceňovat.

Systém kontroly subjektů, které s léky zacházejí, je v ČR prováděn Státním ústavem pro kontrolu léčiv (dále SÚKL). Ten v rámci svých kompetencí stanovených zákonem o léčivech kontroluje u provozovatelů a u dalších osob zacházejících s léčivy dodržování tohoto zákona. Současně také provádí namátkovou laboratorní kontrolu léčiv, projednává v prvním stupni v oblasti humánních léčiv správní delikty a provádí opatření při porušení povinností stanovených zákonem o léčivech. SÚKL je v rámci své inspekční činnosti také oprávněn odebírat vzorky léků a podrobit tyto vzorky laboratorním zkouškám. Při zachycení padělku na území České republiky v legálním distribučním řetězci SÚKL rozesílá tzv. rapid alert ostatním členským státům EU a dalším zemím (Austrálie, Nový Zéland, Švýcarsko ad.) a stejně tak tuto rychlou výstrahu od těchto států přijímá.

Na problematiku padělků se v rámci SÚKL specializuje Oddělení závad v jakosti a enforcementu (vymáhání práva). Toto oddělení od roku 2004 aktivně zjišťuje a šetří nelegální zacházení s léky, monitoruje výskyt padělků a nelegálních přípravků v legálním distribučním řetězci i na černém trhu.

Z iniciativy SÚKL byla v České republice založena mezirezortní pracovní skupina zabývající se nelegálním zacházením s léky, která propojuje aktivity Celní správy, Policie ČR, České obchodní inspekce, Státní zemědělské a potravinářské inspekce a živnostenských úřadů. Posílení spolupráce institucí na národní úrovni v boji proti padělkům léků je při tom jedním ze základních opatření doporučovaných WHO.

Efektivní postihování padělání léků a nabízení nelegálních přípravků je v České republice velmi komplikované, protože nelegální zacházení s léky zde není trestným činem. Pravomoci k potrestání pachatele má Policie České republiky a postih je možný za trestný čin porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu dle § 150 trestního zákona anebo neoprávněné podnikáni dle § 118 trestního zákona. Jako další ze základních opatření v boji proti padělkům je tedy třeba vytvořit dostatečný právní rámec. SÚKL proto podporuje návrh Ministerstva zdravotnictví ČR, který do chystané novely trestního zákoníku vnáší možnost nelegální zacházení s léky trestat.

Nahoru

 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.