Úřad průmyslového vlastnictví

logo_upv_modra.png Léky, věc veřejná: Hrozba padělků.

V roce 2009 bylo podáno 20 žádostí o udělení dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva a přípravky na ochranu rostlin. To odpovídá průměrnému počtu podaných žádostí v letech předchozích. Počet udělených osvědčení, která nabyla účinnosti po uplynutí dvacetileté doby platnosti základního patentu, pomalu vzrůstá. O prodloužení doby platnosti dodatkového ochranného osvědčení na pediatrické léčivo na základě tzv. Pediatrického nařízení (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006) bylo dosud požádáno pouze u jednoho osvědčení.

Dodatková ochranná osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Žádosti 12 8 12 14 20 14 18 23 20
Počet udělených SPC 3 4 2 6 24 13 15 26 17
Počet SPC v řízení k 31.12.2009 41 28 21 19 13 16
Počet účinných SPC 1 1 1 1 5 6

Kontakt:

Úřad průmyslového vlastnictví
Antonína Čermáka 2a
160 68 Praha 6 - Bubeneč
Tel: +420 220 383 111
Fax: + 420 224 324 718
E-mail: posta@upv_cz
http://www.upv.cz/cs.html

ÚPV rozhoduje v rámci správního řízení o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, topografie polovodičových výrobků, ochranné známky, zeměpisná označení a označení původu výrobků a vede příslušné rejstříky o těchto předmětech průmyslových práv. Vykonává činnost podle předpisů o patentových zástupcích. Získává, zpracovává a zpřístupňuje fond světové patentové literatury. Zabezpečuje plnění závazků z mezinárodních smluv z oblasti průmyslového vlastnictví, jichž je Česká republika členem. Aktivně se účastní spolupráce s jinými orgány státní správy při prosazování průmyslových práv. Spolupracuje s mezinárodními organizacemi a národními úřady jednotlivých států na poli průmyslového vlastnictví.

Nahoru

 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.